Nasza oferta

 

P?yta karton-gips

 

 Sucha zabudowa, w ofercie firma Bislex posiada szeroki asortyment materia?ów budowlanych niezb?dnych do wyko?czenia mieszkania, domu t.j. p?yty karton - gips (GK) zwyk?e bia?e, wodoodporne zielone, ogniowe, ró?ne profile metalowe CD, UD, UW, CW, wieszaki, wkr?ty i inne techniki zamocowa?. Gipsy, g?adzie, ta?my, siatki i inne akcesoria.

Standardowa p?yta Karton-Gips posiada wymiary szeroko?? 1.2 i d?ugo?? 2.6 tworz?c powierzchni? 3.12 m2, p?yty wyst?puj? równie? w d?ugo?ciach 2.0 oraz 3.0. Grubo?? p?yty 12,6mm. P?yta karton gips zast?puje gipsowe tynki, w ?atwy sposób mo?na wyko?czy? ?ciany i sufit. Dzi?ki odpowiednim profilom mo?emy równie? postawi? ?cian? dzia?ow?. Je?eli chcecie Pa?stwo zobaczy? jak zbudowa? ?cian? z p?yty karton-gips, lub jak zamocowa? p?yt? do ?ciany prosz? przej?? w zak?adk? filmy instrukta?owe http://www.bislex.pl/filmy-instruktazowe

Bislex sk?ad materia?ów budowlanych oferuje systemy Karton-Gips w bardzo konkurencyjnych cenach, je?eli interesuje Ci? cennik na ten materia? lub ceny akcesorii zadzwo?:

34/ 366 68 70

Uwaga: obszar Naszego dzia?ania to dzielnice Cz?stochowy oraz pobliskie miejscowo?ci: Kalej, Szarlejka, K?obuck, Panki, Przystaj?, Blachownia, Bia?a, Mirów, K?omnice, Konopiska, Radomsko, Lgota, Kamyk, Libidza i inne

 

 Kilka wskazówek na temat monta?u.

Pytaj? Pa?stwo jak zamontowa? karton gips do sufitu, gdy nie chcemy zbudowa? podwieszanego sufitu pos?ugujemy si? dwoma rodzajami profili. Pierwszy to profil przy?cienny UD 30, montowany jak nazwa wskazuje przy ?cianie w oko?o pokoju, do nigo przychodzi drugi profil g?ówny CD 60, z którego tworzymy poprzeczki oko?o co 60 centymentrów.  Gdy chcemy podwiesi? sufit, musimy zastosowa? wieszaki ES 75 lub ES 125, które zaczepiamy o profil CD 60.  Przy wi?kszym obni?eniu sufitu musimy zastosowa? weszaki obrotowe, do których przychodz? pr?ty w ró?nych d?ugo?ciach. Pr?t zaczepiamy o sufit, a wieszak zaczepiamy o profil g?ówny CD 60, dalej kr?cimy p?yt?. Przy monta?u p?yty na poddaszu ocieplonym we?n? mieraln?, u?ywamy specjalnych wieszaków w kszta?cie grzybka, które montujemy do krokwi, a do nich standartowo profil CD 60.

Monta? p?yty do ?ciany mo?na wykona? analogicznie jak sufit na profilach metalowych, lub przyklei? klejem do monta?u p?yt GK, na t.z. placki.

Na ??czenia p?yt wtapiamy siatk? o szeroko?ci oko?o 5 cm, na któr? nak?adamy twardsz? g?ad?, gips szpachlowy, na ostateczn? warstw? u?ywamy mi?kszej g?adzi. W Bislex buowlane materia?y polecamy megaron finish jako pierwsz? warstw?, pó?niej megaron super finish.

pozosta?e materia?y wykorzystywane w suchej zabudowie http://www.bislex.pl/sucha-zabudowa