Nasza oferta

Strop Teriva

Strop Teriva, sk?ada si? z pustakw Teriva oraz belek o r?nych d?ugo?ciach w zale?no?ci od rozpi?to?ci muru.

Materia?em budulcowym belek jest drut stalowy i beton, natomiast pustaki wype?niaj?ce sk?adaj? si? z betonu, kruszyw i keramzytu.

Poni?ej schemat na rys. przedstawiaj?cy u?o?enie pustakw na belkach. Decyduj?c si? na strop pami?taj, ?e jego zalet? jest szybko?? wykonania.

informacj? oglne o stropach :http://www.bislex.pl/stropy